Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Procedura nadawania nazwy „ szkoła waldorfska”

 

 1. Organ prowadzący szkołę składa wniosek do Związku Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce (ZSPWP)
 2. Osoba wyznaczona przez Zarząd ZSPWP odwiedza szkołę.
 3. Szkoła musi spełniać następujące wymogi:

Wymogi formalne.

 1. Szkoła spełnia wymogi formalne zgodne z polskimi przepisami i posiada następujące dokumenty:

- wpis do ewidencji szkół

- statut szkoły

- program szkoły

- kwalifikacje nauczycieli są zgodne z wymaganiami – przepisy wynikające z UoSO i kwalifikacje dla nauczycieli waldorfskich.

Praca szkoły zgodna z zasadami pedagogiki waldorfskiej.

 1. Praca szkoły w sposób widoczny zgodna jest z pedagogiką waldorfska i antropozofią.
 2. Program szkoły zgodny z ogólnie przyjęty zasadami pedagogiki waldorfskiej.
 3. Plan organizacyjny szkoły:

- plan lekcji – lekcja główna od rana, lekcje przedmiotowe po lekcji głównej

- lekcja główna- m.in. część rytmiczna (m.in. wprowadzone elementy muzyczne, ruchowe), część narracyjna, nauczanie epokowe, nauczanie bez podręczników, program kształtowany przez nauczyciela prowadzącego, ocenianie opisowe

- pozostałe przedmioty: muzyka, eurytmia, dwa języki obce, prace ręczne, malowanie, rysowanie form, zajęcia ruchowe ( wychowanie fizyczne)

- w planie organizacyjnym uwzględnione święta doroczne

4. Szkoła nawiązuje współpracę z mentorem lub mentorami wybranymi przez Zarząd    ZSPWP i szkołę:

- ustalenie współpracującej szkoły czy osób.

5. Statut zawiera zapis, że szkoła jest zorientowana na pedagogikę waldorfską opierającą się na antropozofii.

Nauczyciele

 1. Nauczyciele powinni mieć ukończone lub być w trakcie zdobywania wykształcenia waldorfskiego , w szczególności nauczycieli klasowi.
 2. Nauczyciele stale pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności poprzez pracę indywidualną i kolegialną, biorą udział w szkoleniach, konferencjach krajowych i zagranicznych.
 3. Kolegium Nauczycieli pracuje zgodnie z założeniami pedagogiki waldorfskiej:

- spotkania cotygodniowe

- praca studyjna

- omawianie dzieci

- wspólne podejmowanie decyzji w sprawach pedagogicznych

- każdy nauczyciel jest całkowicie odpowiedzialny za szkołę.

4. Nauczyciel dba o współpracę z rodzicami:

- regularne zebrania z rodzicami

- wykłady dla rodziców

- dbanie o udział rodziców w świętach, kiermaszach, dniach otwartych.

Zarządzanie i organizacja szkoły

 1. Szkoła powinna dążyć do bycia niezależnym od prywatnych interesów – preferowana forma to organizacja non-profit.

2. Szkoła realizuje zasadę kolegialności, wspólnego podejmowania decyzji i delegowania zadań oraz współpracy nauczycieli i rodziców .

3. W szkole są następujące gremia:

- kolegium nauczycieli

- zarząd

- rada rodziców

4. Szkoła współpracuje z innymi placówkami waldorfskimi.

5. Placówka ma stabilną sytuację finansową, prawną i kadrową.

 

Na podstawie sprawozdania przedstawiciela Związku (po odbytej przez niego wizycie w szkole) oraz   przedstawionych przez szkołę dokumentów:

- statutu organu prowadzącego,

-statutu szkoły,

- dokumenty potwierdzające legalny status placówki,

zarząd związku wnioskuje o nadanie nazwy „waldorfska” lub, gdy kryteria nie zostały spełnione, o ustalenie okresu przygotowawczego lub odmowę nadania nazwy.

W przypadku ustalenia okresu przygotowawczego szkoła może używać warunkowo nazwę „waldorfska” przez 2 lata. W tym czasie powinna uzupełnić brakujące wymagania aby spełniać kryteria dla szkół waldorfskich. W okresie przygotowawczym szkoła informuje na swojej stronie internetowej, ulotkach, plakatach jaki posiada status- „Szkoła uzyskała warunkowo zgodę na używanie nazwy „waldorfska” na 2 lata czyli jest w okresie przygotowawczym do uzyskania nazwy „Waldorfska”

Podczas okresu przygotowawczego odbywać się będą wizyty w celu weryfikacji działań szkoły.

Otrzymanie zgody na używanie nazwy "waldorfska" (również warunkowo) zobowiązuje placówkę do wstąpienia do ZSPWP.

 

Warszawa, listopad 2015 r.

Procedura nadawania nazwy "szkoła waldorfska" pdf

f t g m